iran canada چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:30 ق.ظ نظرات ()

نحوه سازگاری :

  • نگرش مثبت به تغیرات .
  • شناخت تفاوت های افراد و احترام به آن .
  • توانایی شناساییی و پیشنهاد ایده ها و تفکرات جدید به منظور ایجاد خلاقیت در کار.

در کشور کانادا افراد به منظور همکاری با دیگران و انجام کارها بهنحو مناسب و نیز دستیابی به بهترین نتایج ، در صدد کسب  مهارت های لازم بر می آیند . در نتیجه کارفرمایان کانادایی در جست و جوی افرادی با شرایط زیر هستند :

  • درک مناسب از اهداف سازمان و همکاری پیشبرد اهداف آن .
  • درک فرهنگی گروهی و همکاری در زمینه آن .
  • برنامه ریزی و تصمیمی گیری گروهی و حمایت از نتایج .
  • احترام به افکار و عقاید اعضا ی دیگر گروه .
  • به کار گیری راهبرد داد و ستد برای رسیدن به نتیج گروهی .
  • ردیاب و پیگیری نگرش های  گروهی .
  • و در صورت لزوم ، تشویق فعالیت های گروه در جهت توسعه عملکرد.