تبلیغات
ویزای کانادا ویزا توریستی اقامتی تحصیلی کار ویزای 5 ساله - مطالب تیر 1396
منوی اصلی
ویزای کانادا ویزا توریستی اقامتی تحصیلی کار ویزای 5 ساله
www.Irancanada.company
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:59 ب.ظ نظرات ()

  صنعت در کشور کانادا | ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﻧﺎدا در اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗﻮری ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ، ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺑﺴﺘﻪ، ﻓﻠﺰات اوﻟﯿﻪ، ﻓﻠﺰات از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.

  ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ، ﭘﺮارﯾﺮ، ﭘﺴﯿﻔﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺎﻟﺖ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ دارای ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﻼت، ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﻌﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﺮارﯾﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﮕﻞ داری، ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺻﺎدرات ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ :وسایل ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻦ آوری ﺑﺎﻻ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻓﻠﺰات و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺰارع اﺷﺎره ﮐﺮد.

  آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واردات ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻧﺎدا را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﻟﻮازم اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﻣﻮاد ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻏﺬا ، ﻓﻠﺰات ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﭘﻨﺒﻪ، ﭘﺸﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ . ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪودﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺧﺎﻟﺺ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .

  ﮐﺎﻧﺎدا دارای ذﺧﺎﯾﺮ وﺳﯿﻌﯽ از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺰرگ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ در آﻟﺒﺮﺗﺎ، ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﺳﺎﺳﮑﺎﭼﻮان اﺳﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻊ اﺗﺎﺑﺎﺳﮑﺎ ﺗﺎرﺳﻨﺪز، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج آن ﻫﺎ، ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺻﻌﻮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺒﮏ، ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﻠﻨﺪ و ﻻﺑﺮادور، اﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺑﺎ، اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ارزان اﺳﺖ .

  اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﭗ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻼت ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ در دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ-ﮐﻨﻨﺪه اوراﻧﯿﻮم و روی و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ، ﻧﯿﮑﻞ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺳﺮب اﺳﺖ.

  اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺸﺎورزی در آن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺎدن، از راه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺒﮏ و اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی در آن اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد.

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:59 ب.ظ نظرات ()

  وضعیت اقتصادی در کانادا | اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺠﺎرت و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ، رﺷﺪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .زﻧﺎن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل  ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ۱۳۷، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۲۰۰۷ وﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻤﻠﮏ زﻧﺎن اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دو ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺰار زن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ۸۲۱ ﺷﻮد .در ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﺪود ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯿﺸﺎن را در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮد ﻣﯽ ۱۸ دﻫﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع زﻧﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل  رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر در اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

  زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ دارای ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺲ از دﯾﭙﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮوﻫﯽ وﯾﮋه را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮد، وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶ ۲۰۰۳ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی زﻧﺎن در ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و اراﯾﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت، ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮآﯾﻨدی از ﻣﺠﻤﻮع وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .رﮐﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ آرام ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . وﻟﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ از اﺧﺒﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﻮن اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺳﮑﺎ ﭼﻮان و ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ و ﻻﺑﺮادور ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی روﺑﻪ رو ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:59 ب.ظ نظرات ()

  آشنایی با حکومت کانادا | ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺪرال اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ دو ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮری اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻗﺪرت در ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و دوﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا از ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ، دوﻟﺖ ﻣﺤﻮری ﻓﺪرال، دو ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻋﻮام، دوﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﮑﻪ اﻟﯿﺰاﺑﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﻫﺮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا اﻃﻼق ﻣﯽشود ، اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺪراﺳﯿﻮن و زﯾﺮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺘﺤﺪه، اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﻬﺮ اﺗﺎوا اﺳﺖ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻗﺮار دارد.

  ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا، ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﺪرال، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ده اﺳﺘﺎن و ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻧﺎدای ﻣﺘﺤﺪ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻓﺪرال، زﺑﺎن رﺳﻤﯽ آن، ﻫﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ . ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری، ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری در ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد . ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ، ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ، دارای ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻓﺮا اﺳﺖ.

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:58 ب.ظ نظرات ()

  شرکتهای بیمه در کانادا به ارائه انواع متنوعی از بیمه ها می پردازند و بسیاری از آنها سایر خدمات مالی را نیز عرضه می کنند. بهر حال طبق قوانین فدرال ، شرکتهای خدمات مالی که صاحب شرکتهای بیمه هستند ، راسا اجازه فروش حق بیمه را ندارند ( بجز در بریتیش کلمبیا ). برخی کمپانی ها به طور خصوصی اداره می شوند در حالیکه اکثر آنها بوسیله سهامداران شرکتهای سهامی ، بیمه گذاران شرکتهای تعاونی یا دولت اداره می شوند و بیش از ۴۵۰ شرکت بیمه کانادایی و حدود ۲۰۰ شرکت خارجی (که حدود ۶۰ درصد بازار را در اختیار دارند.) مجوز تاسیس شعبه های مختلف را دارند.

  شرکتهای بیمه متعددی وجود دارند که می توانید هر یک از آنها را انتخاب کنید و بسیاری از آنها طیف وسیعی از خدمات بیمه را ارائه می دهند ، درحالیکه سایر شرکتها ، فقط در زمینه خاصی کار می کنند: شرکتهای بیمه اصلی در اکثر شهرهای بزرگ کانادا دارای دفاتر نمایندگی هستند. اکثر کانادایی ها ، بیمه خود را از طریق دلالان و نمایندگان بیمه خریداری می کنند. معمولا بهتر است از طریق یک نماینده مستقل که با تعدادی از شرکتها در ارتباط است ، خرید کنید تا از نماینده ای که تنها حق بیمه یک شرکت را می فروشد.( که اصطلاحا به آن اجیر “captive“ می گویند.)

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:58 ب.ظ نظرات ()

  بانکداری در کشور کانادا | کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست و درآمد ناخالص داخلی آن به حدود یک تریلیون دلار بالغ می شود که این درآمد ناخالص داخلی به طور سرانه ۰۰۰,۳۰ دلار است. با محاسبه درآمد ناخالص ملی (GNP ، (کانادا در ردیف هفتم دنیا و همردیف ایالات متحده آمریکا و ثروتمندترین کشورهای اروپایی قرار می گیرد. نرخ پایه بانکی و نرخ وامها از حدود ۱۳ درصد و ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به ترتیب ۵,۳ درصد و ۷۵,۸ درصد ( در اواسط سال ۱۹۹۹ ) کاهش یافت و این امر تجار و بازرگانان کانادایی را تشویق به توسعه کرد .

  واحد پول رایج کانادا دلار است ، که هر دلار ۱۰۰ سنت است . سکه های کانادایی به ترتیب ارزش ، ۱ سنتی(penny ، (۵ سنتی (nickel ،(۱۰ سنتی (dime ،(۲۵ سنتی (quarter(و ۵۰ سنتی (نیم دلار ، که به ندرت دیده می شود.) ۱ دلاری و ۲ دلاری است . اسکناس ها به ترتیب ارزش ۵ دلاری ، ۱۰ دلاری ، ۲۰ دلاری ، ۵۰ دلاری ، ۱۰۰ دلاری و ۱۰۰۰ دلاری چاپ می شوند . بهتر است قبل از ورود به کانادا تعدادی دلار کانادا تهیه کنید تا هم خود و هم خانواده تان با آن آشنا شوید. در اکثر جاها در کانادا می توانید از دلار آمریکا استفاده کنید.

  نظام بانکداری کانادا تحت نفوذ “شش بانک بزرگ ” صاحب امتیاز است که عبارتند از: Canadian Bank of Commerce, Bank of Montreal, Canada Trust, Bank of nova Scotia, Royal Bank of Canada, ,Bank Dominion Toronto ،که نود درصد سرمایه کل بانکها را تحت نظارت دارند. این شش بانک شبکه ارتباطی متشکل از ۸۰۰۰ شعبه دارند و خدمات بانکداری اینترنتی و تلفنی نیز ارائه می دهند .بانکهای محلی کوچکتر بسیاری نیز وجود دارند و بیش از ۴ بانک خارجی نیز در کانادا فعالیت دارند. بانکهای صاحب امتیاز بازار را از جهت اعتبار مشتریان تامین می کنند.مابقی وام توسط اتحادیه های اعتباری ، شرکت های اعتبار وام مسکن و شرکت های بیمه عمر داده می شود. بانک کانادا ،که یک موسسه تحت نظارت حکومت مرکزی است و مستقیما مسئول سیاست گذاری آنی کشور است ، نظام بانکداری کانادا را تنظیم می کند.

   بانک های کانادا مجاز به شرکت مستقیم در صنعت بیمه نیستند و نمی توانند در شعب خود (به جز شعبه بریتیش کلمبیا) خدمات بیمه ای ارائه دهند. البته مجاز به تملک و خرید و فروش زمین از طریق شرکت های سهامی و حتی می توانند بنگاه معاملات بانکی دایر نمایند . کانادایی ها معمولا امور بانکی را در یکی از بانکهای خارجی یا بانکهای صاحب امتیاز، اتحادیه اعتباری یا شرکت اعتباری انجام می دهند.برای انجام عملیات بانکی از طریق اتحادیه های اعتباری باید عضو شوید، در این صورت برای گرفتن وام یا بهره کمتر، نسبت به وام ارائه شده بانکها، واجد شرایط هستید و می توانید از سود سالانه بانکها نیز استفاده کنید. ساعت کار بانکهای عادی روزهای دوشنبه تا جمعه از ۹ صبح تا ۵ بعذ از ظهر( که بعضی جمعه ها تا ۶ بعد از ظهر هم باز هستند) ، و روزهای دوشنبه از ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر است. تمام بانکها در تعطیلات محلی استان و حکومت مرکزی ، تعطیل هستند .

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:58 ب.ظ نظرات ()

  انواع ملک در کانادا به شرح زیر است:

  کاندومنیوم: Condominium نوعی آپارتمان ، معمولا در شهر یا تفریح گاهی واقع است که ساختمان در ان گران قیمت و کمیاب می باشد. ممکن است تعداد طبقات آن نسبتا کم باشد . (مثلا چهار طبقه ) که این نوع اکثرا در شهرهای کوچک یا حومه شهرهای دیده می شود ، یا ممکن است بصورت آسمانخراش باشد که معمولا در مرکز شهرهای بزرگ چنین می باشد . خانه شهری: Townhouse خانه ای به سبک منزل تراس دار در دو طبقه یا بیشتر ( گاهی خانه level-Splitنیز نامیده می شود ) که هر خانه یک ورودی مستقل و اغلب یک گاراژ داخلی دارد. خانه های شهری گاهی قسمتی از یک مجموعه کاندومینیوم مانند می باشند. دوبلکس : یک ساختمان که به دو خانه جدا با ورودی های مستقل تقسیم شده است که یا پهلو به پهلوی یکدیگر قرار دارند ( در انگلستان -Semi detachedخوانده میشود. ) یا یکی در طبقه پائین و دیگری در طبقه بالاست .

  بانگلو و : level-bi هر چند که بانگلو bungalow معمولا فقط یک طبقه دارد ، این منازل یک زیر زمین نیز دارند که قسمتی از آن به عنوان اتاق تفریح و سرگرمی خانواده مورد استفاده قرار می گیرد. در level-bi ، طبقه همکف قدری بالاتر از سطح زمین قرار دارد بطوریکه زیر زمین دارای پنجره هایی می باشد که بالای سطح زمین قرار گرفته اند . دو طبقه استاندارد : خانه مستقل که احتمالا گاراژ دارد و روی زمین مستقلی بنا شده است ، معمولا یک زیر زمین کوچک و دو یا سه اتاق دارد. قیمت ملک از منطقه ای به منطقه دیگر بسیار متغییر است. خانه ای به مساحت ۱۵۰۰ فوت مربع (۱۳۹ متر مربع) در ونکوور تقریبا ۳۰۰ هزار دلار ، در اتاوا ۱۵۰ هزار دلار ، در مونترال ۰۰۰,۱۳۰ دلار و در وینیپگ ۰۰۰,۱۰۰ دلار است ، در حالیکه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی همان خانه را می توان با ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار خرید. شرکت معاملات املاکی به نام Page Le Royal که در سرتاسر کانادا فعالیت دارد ، به طور منظم قیمت خانه را روی اینترنت منتشر می کند . در حدود ۹۰ درصد از مردم کانادا برای خرید منزل به آژانس مسکن یا بنگاه معاملات ملکی مراجعه می کنند که باید از انجمن آژانس مسکن محلی گواهینامه داشته باشد. دلالان معاملات ملکی و نیز مسئولان بخش فروش آنها در بسیاری از ایالات باید از شورای تجاری دلالان و آژانس مسکن ایالتی REBBA گواهینامه داشته باشند . مسکن اجاره ای در بیشتر مناطق به وفور یافت می شود اگرچه شانس یافتن خانه مطلوب و نرخ اجاره در شهرها و منطق مختلف به طور چشمگیری متفاوت است . اجاره خانه بهترین راه برای افرادی است که قصد دارند برای مدت محدودی مثلا کمتر از دو سال در کانادا اقامت کنند. مسکن اجاره ای معمولا ظرف چند هفته در بیشتر مناطق یافت می شود. اغلب منازل اجاره ای در کانادا مبله نیستند و ممکن است در یافتن منزل مبله با مشکل مواجه شوید.

  مدت اجاره معمولا ۱۲ ماه است. بنابراین تا زمانی که مطمئن نیستید که در تمام این مدت آنجا اقامت می کنید یا نه ، بهتر است در منازل موقت اقامت کنید تا خانه ای که مورد نظر شماست بیابید. میزان اجاره برای خانه مبله ۱۲۰۰ دلار در ماه برای یک آپارتمان کوچک ، ۱۶۰۰ دلار برای یک آپارتمان دو خوابه با آشپزخانه کامل ، ۱۸۰۰ دلار برای یک خانه سه خوابه و چیزی بیش از ۲۰۰۰ دلار برای یک خانه ویلایی است. در شهرهای بزرگ مثل تورونتو و ونکوور و حتی حومه آنها باید فقط برای یک آپارتمان ۳۰۰۰ دلار یا بیشتر در ماه بپردازید، درحالیکه در شهرها و روستاهای دور افتاده خیلی کمتر از این میزان را می پردازید .  هنگام ورود به کانادا ، ممکن است لازم باشد پیش از نقل مکان به خانه ای دائمی ، یا درحالیکه منتظر رسیدن اثاث منزل خود هستید ، برای مدتی در مسکن موقت سکنی گزینید. انتخاب محلی مناسب برای زیستن به عوامل مختلفی بستگی دارد ، از جمله اینکه آیا مجرد هستید یا متاهل و همراه خانواده ؛ آیا رانندگی می کنید یا به حمل و نقل عمومی وابسته هستید؛ و می خواهید محل زندگی تان تا چه اندازه به محل کار ، مدرسه ، مسیرهای اتوبوس مراکز خرید و سایر تسهیلات محلی نزدیک باشد. بهتر است هنگام ورود اقامتگاههایی را انتخاب کنید که می توان آنها را به صورت ماهیانه اجاره کرد و مبله هستند ( شامل تمام وسایل خانه به جز ماشین لباسشوئی و خشک کن که به صورت عمومی در دسترس ساکنان می باشند. ). به این ترتیب زمان کافی خواهید داشت که با ساکنان محلی صحبت کنید و جوامع محلی مختلف را وارسی نمائید و سپس برای دراز مدت تصمیم بگیرید. در اکثر شهرها متوسط کرایه ماهیانه اجاره یک آپارتمان کوچک حدود ۹۰۰ دلار ، برای خانه های شهری( از یک دیوار به خانه مجاور متصل هستند) تقریبا ۱۱۰۰ دلار و برای خانه ای مستقل ، بیش از ۱۵۰۰ دلار است. در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ ( مثل تورونتو ، ونکوور و مونترال ) ممکن است کرایه ماهیانه یک آپارتمان کوچک بیش از ۲۰۰۰ دلار باشد.

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:58 ب.ظ نظرات ()

  درباره سیستم آموزشی در کانادا | مسئولیت نظارت و اداره سیستمهای آموزشی در کانادا بر عهده دولتهای ایالتی است و به همین دلیل سیستم آموزشی از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. معمولا سیستم آموزشی به آموزش ابتدایی، متوسطه (دبیرستانها)، و آموزش عالی (دانشگاه ها و کالج ها) تقسیم میشود آموزش درکانادا تا سن ۱۶ سال اجباری است (به استثناء ایالتهای انتاریو و نیوبرانزویک که در آنها آموزش تا ۱۸ سالگی اجباری است) و دانش آموزان تا سطح ۱۲ درمدارس ابتدایی و متوسطه آموزش میبینند. مدارس خصوصی و عمومی در سراسر کشور وجود دارند و اکثر مدارس ابتدایی و دبیرستانها “عمومی” و به عبارتی رایگان هستند. سال تحصیلی مدارس معمولا از اواخر ماه آگوست یا اوایل سپتامبر آغاز و تا اواخر یا نیمه ژوئن ادامه دارد.

  اغلب ایالتها و نواحی برنامه پیش دبستانی برای آماده کردن دانشآموزان کلاس اول دبستان تدارک دیدهاند. تحصیلات ابتدایی از سطح ۱ تا سطح ۶ یا ۸ را شامل میشود و دانشآموزان تحصیلات خود را تا سطح ۱۲ در دبیرستان ادامه میدهند. ساکنین کانادا پس از دریافت دیپلم دبیرستان میتوانند در دانشگاه ها و یا کالج های کانادا ادامه تحصیل دهند که البته ادامه تحصیل در این مراکز رایگان نبوده و دانشآموز بایستی شهریه مربوط به دانشگاه یا کالج مورد نظر را بپردازد. با این حال دولت بیش از نیمی از هزینه تحصیلات دانشگاهی را پرداخت می کند. سال تحصیلی دانشگاهی به طور معمول از اواخر آگوست یا اوایل سپتامبر آغاز و تا پایان ماه آوریل ادامه مییابد.

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:57 ب.ظ نظرات ()

  برنامه CIMP که یک دوره پیش دانشگاهی کانادایی می باشد توسط دانشگاه Sunway در مالزی ارائه می شود.

  این برنامه به گونه ای طراحی شده است که پاسخگوی نیازهای همه دانش آموزان باشد و نه فقط کسانی که تمایل دارند در یکی دانشگاه کانادایی حضور پیدا کنند. لذا هدف از این برنامه آماده سازی دانش آموزان برای حضور در دانشگاه های تمام دنیا است.

  برنامه CIMP برای ۲۰ سال است که تاسیس شده و بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز در آن فارغ التحصیل شده اند و در بیش از ۱۴۰ دانشگاه در سراسر دنیا حضور یافته اند. برای رسیدن به جایگاه مورد دلخواه دانش آموزان،

  برنامه CIMP به آنها در زمینه های زیر یاری می رسانند:

  -توسعه مهارت های ارتباطی موثر در زبان انگلیسی

  -آماده سازی افراد برای انتقال از تحصیلات متوسطه به مقاطع بالاتر

  -تجربه یادگیری یک فرهنگ که منعکس کننده یک جامعه بین المللی از محققان است

  -توسعه علمی و اجتماعی برای رسیدن به پتانسیل کامل افراد

  -یادگیری اینکه چطور از آگاهی و مهارت های خود استفاده کنند؛ و به صورت تحلیلی و انتقادی فکر کنند.

  دروسی که در این مرکز ارائه می شود، در زمینه زبان انگلیسی، تجارت، کامپیوتر، علوم اجتماعی، ریاضی و علوم طبیعی است که طبق قانون این مرکز، در هفته ۶ ساعت به هر درس تعلق می گیرد. نظام آموزشی این برنامه بر اساس وزارت آموزش و پرورش استان انتاریو در کشور کانادا است؛ و لذا فارغ التحصیلان از این مرکز دیپلم متوسطه استان انتاریو یا (OSSD (Diploma School Secondary Ontario را دریافت می کنند که برای ورود به دانشگاه های در سرتاسر دنیا معتبر است. شرکت مهاجرتی ادیسه نماینده این مرکز آموزشی است و این راه را برای کسانی که تمایل دارند مقطع لیسانس را در کشور کانادا بگذرانند، پیشنهاد می کند؛ چرا که اقدام برای این مقطع از این طریق در ایران دشوار می باشد.

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:57 ب.ظ نظرات ()

  ارزیابی مدارک تحصیلی در کشور کانادا به شرح زیر میباشد :

  ۱٫مدارک Certificate و Diploma و کلیه مدارک دانشگاهی (آکادمیک) ۲ یا ۳ سال تحصیل معادل حداقل ۶۰ واحد به شرط تحصیل پیوسته و همگن که منجر به اخذ مدرک Bachelorنمیشود، بعد از دیپلم دبیرستانی، کاردانی ارزشیابی میشوند.

  ۲ .مدارک Bachelorبعد از دیپلم دبیرستان، کارشناسی ارزشیابی میشوند.

  ۳ .مدارک Masterبا شرط داشتن کارشناسی، کارشناسی ارشد ارزشیابی میشوند.

  ۴ -مدارک .D.Phبا شرط داشتن کارشناسی ارشد، دکترا ارزشیابی میشوند.

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:56 ب.ظ نظرات ()

  دانشگاه مک گیل دانشگاه کنکوردیا، دانشگاه عمومی جامع انگلیسی زبان در شهر مونترآل و ششمین دانشگاه بزرگ کاناداست و از نظر جذب دانشجو در مقطع بالاتر از لیسانس، رتبه اول را در کانادا دارد و دارای معروف ترین مدرسه فیلم شناسی در کانادا می-باشد. البته ناگفته نماند که یکی از دلایل پایین بودن رنکینگ این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاهها، نداشتن رشتههای پزشکی و علوم تجربی و تمرکز آن بر روی دروس مهندسی، پایه و هنر میباشد .

  دانشگاه کانکوردیا پر از ایرانیان است (دانشجو و استاد)، به طوری که تکلم به فارسی نیز به سادگی امکان پذیر است! در برخی از گرایشهای مهندسی برق )کنترل) و مکانیک، به علت کار کردن بر روی موضوعات به روز و نیز داشتن استادان قوی، رقابتی سخت بین متقاضیانِ دریافت پذیرش وجود دارد.

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:56 ب.ظ نظرات ()
  واحدهای اندازه گیری در کانادا به ۲ صورت است : Metric system Imperial Measurment واحد اندازه گیری Metric در دهه ی ۱۹۷۰ در کانادا به تصویب رسید.اما هنوز واحد اندازه گیری Imperial برای اندازه گیری فاصله ، وزن ، طول ،درجه ی حرارت و حجم استفاده می شود.در ابتدای اقامت در کانادا ممکن است گیج کننده به نظر برسد اما طولی نمی کشد که به آن عادت می کنید.کانادایی ها معمولا” شماره ی پای خود را به واحد inch، وزن خود را با واحد pounds و درجه ی حرارت را به جای celcius با واحد Farenheit اندازه گیری می کنند. استفاده از واحد های اندازه گیری Imperial بیشتر در بین کانادایی های مسن تر به چشم می خورد و جوان تر ها بیشتر از روش Metric استفاده می کنند.
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:56 ب.ظ نظرات ()
  عادت های افراد موفق در کشور کانادا حتما”تا کنون مطالب زیادی در مورد موفقیت مطالعه کرده اید،اما این مطالب تا چه اندازه ای در زندگی شما موثر بوده است ؟؟؟
  همیشه به یاد داشته باشید زمان در گذر است و موفقیت هیچگاه منتظر ما نمی ماند.موفقیت همیشه آرزوی همه ی انسان هاست ،اما فراموش نکنیم هیچ
  کس بدون تلاش و برنامه ریزی در زندگی موفق نخواهد شد.در زیر برخی از مهمترین عوامل موفقیت مردم کانادا بر اساس نظر سنجی از افراد موفق درج شده
  است.برای کسانی که تصمیم دارند اقامت کانادا را در آینده داشته باشند، خواندن این مطالب خالی از لطف نیست . البته ممکن است این موارد دربین افراد
  موفق در سایر نقاط دنیا مشترک باشد…..
  افراد موفق:
  ۱-  همیشه به دنبال موقعیت های خوب هستند،وقتی هیچ کس فرصتی نمی یابد آنها زودتر از همه موقعیت ها را کشف کرده و موفق می شوند.
  ۲-  برعکس دیگران که همیشه از مشکلات گلایه می کنند ،افراد موفق از مشکلات درس می گیرند و در طول زندگی از تجربه هایشان استفاده کرده سعی می
  کند یک اشتباه را دوبار تکرار نکند.در واقع مشکلات باعث می شود آنها قوی تر شوند.
  ۳- بسیار آگاهانه و با برنامه ریزی صحیح موفقیت خود را خلق می کنند،در حالی که دیگران همیشه در حسرت از دست دادن فرصت ها درگذشته اند و
  منتظرند تا درآینده موفقیت آنها را پیدا کند.
  ۴- افراد موفق نیز مانند دیگران گاهی بخاطرآینده شان نگران می شوند،اما هیچ گاه اجازه نمی دهند این نگرانی به ترس تبدیل شده و درجه ریسک پذیری
  آنها را پایین آورد و در نهایت کنترلشان را بدست گیرد.
  ۵- بدلیل برنامه ریزی دقیقی که در زندگی دارند به وضوح می دانند که در زندگی چه می خواهند وچه نمی خواهند، فقط در راستای رسیدن به خواسته
  هایشان تلاش می کنند.
  ۶- آنها تجسمی قوی از خواسته هایشان در ذهن خود می پرورانند و بر عکس دیگران تنها به آن اکتفا نکرده برای به واقعیت پیوستن آن طرح ریزی می کنند.
  ۷- آنهابه جای تقلید ،در پی نوآوری هستند.
  ۸- آنها زمان را هدر نداده و کار امروز را به فردا نمی سپارند،اما دیگران همیشه منتظرند تا زمان مناسب انجام کاری فرارسد.
  ۹- آنها درتمام طول زندگی در حال یادگیری هستند،حتی با دیدن،گوش کردن،سوال کردن وخواندن سعی می کنند مطالب جدیدی یاد بگیرند.
  ۱۰- همیشه نیمه ی پر لیوان را می بینند ،هیچ گاه نا امید نشده و دست از تلاش بر نمی دارند.
  ۱۱- قوه ی احساس آنها با دیگران فرقی ندارد اما هیچ گاه خود را اسیر احساسات نمی کنند و تصمیمات زندگی را از روی احساس نمی گیرند.
  ۱۲- آنها همیشه برخوردی خوب و ارتباطاتی قوی دارند و برای بهتر شدن آن تلاش می کنند.
  ممکن است در یک فرد موفق همه ی این خصوصیات با هم به چشم نخورد.اما رعایت این موارد برای داشتن زندگی موفق بسیار مفید است.
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:55 ب.ظ نظرات ()

  آشنایی با کشور کانادا در یک نگاه

  پایتخت: اتاوا
  وسعت: ۹۹۸۴۶۷۰ کیلومترمربع
  زبان رسمی: انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی
  واحد پول: دلار کانادا
  شهرهای مهم: اتاوا، تورنتو
  • کانادا کشوری است در شمال قاره آمریکای
  • با وسعتی برابر ۱۰ میلیون کیلومترمربع کانادا دومین کشور بزرگ جهان می باشد.
  • کانادا به ۱۰ استان و ۳ ایالت تقسیم شده.
  • کانادا بیش از ۲ میلیون رودخانه و دریاچه دارد.
  • کانادا ۱۵ % از آب شیرین جهان را در اختیار دارد.
  • ۲۰ درصد از گندم جهان در کانادا تولید می شود.
  • کانادا دارای عالیترین سیستم آموزشی ودرمانی است واین خدمات کاملا رایگان میباشد.
  کانادا سرزمین فرهنگ ها و مردم گونگون است. بومی ها هزاران سال است در کانادا زندگی می کنند. بقیه جمعیت این کشور مهاجران هستند. کانادا را
  ((سرزمین مهاجران)) می نامند.

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:55 ب.ظ نظرات ()

  قلعه La Citadelle | این قلعه بزرگ شامل ۱۰ ساختمان است و بزرگترین قلعه آمریکای شمالی محسوب می شود. ساخت آن اولین بار در سال ۱۷۵۰ توسط فرانسوی ها آغاز شد ولی برج های ستاره شکلی که امروز در این مکان مشاهده می شوند بین سال های ۱۸۲۰ الی ۱۸۵۰ به دست انگلیسی ها ساخته شده اند. هدف از ساختن این قلعه جلوگیری از حمله احتمالی آمریکایی ها در قرن نهم بوده است .

   

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • iran canada شنبه 31 تیر 1396 06:55 ب.ظ نظرات ()

  شرایط اخذ ویزای کانادا

  ویزای اقامت موقت (ویزای ویزیتور یا توریستی) اگر قصد سفر به کانادا برای دیدار از اقوام و دوستان، یا برای گردشگری دارید، باید از سفارت کانادا در کشور محل اقامت خود ویزای ویزیتور (ویزای اقامت موقت بگیرید. برای دریافت این ویزا شرایط زیر لازم است:

  1. داشتن گذرنامه معتبر
  2. برخورداری از سلامت جسمی
  3. داشتن منابع مالی کافی برای هزینه هایتان در طول مدت اقامت در کانادا

  اداره مهاجرت کانادا باید قانع شود که شما در پایان سفرتان قصد برگشت به کشور خود را دارید. داشتن پایبندی کافی (مانند شغل دائمی، املاک، خانواده، و غیره در کشورتان که از نظر اداره مهاجرت کانادا، انگیزه کافی برای برگشت شما از کانادا فراهم کند، لازم است. در طول بررسی درخواست برای ویزا، ممکن است که برای مصاحبه به سفارت کانادا دعوت شوید. بررسی درخواست ویزای توریستی زمان زیادی میبرد.زمان رسیدگی به این نوع درخواست در سفارت کانادا در تهران هم اکنون در حدود سه ماه است. انواع ویزا برای ورود به کانادا :

  لذا میتوانید برای مشاوره و دریافت شرایط با تلفن های بر روی وب سایت تماس گرفته تا راهنماییهای لازم انجام شود .

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 2 1 2